Warunki przyjęcia w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

Warunki przyjęcia

Do zakładu opiekuńczo - leczniczego może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego uzyskał 40 punktów lub mniej.

Do stacjonarnych zakładów długoterminowej opieki zdrowotnej o profilu ogólnym nie mogą byc przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
Okres oczekiwania na przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego w ramach umowy z NFZ to w zależności od ilości dostępnych miejsc 4-5 miesięcy. W okresie oczekiwania na przyjęcie na pobyt refundowany przez NFZ proponujemy pobyt pełnopłatny, dostępny bez konieczności oczekiwania


Dokumenty, które należy złożyć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:


1. Wniosek o wydanie skierowania - pobierz
2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie - pobierz
3. Skierowanie do zakładu opiekuńczo -leczniczego - pobierz
4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL wg skali Barthel- pobierz
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody o odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie - pobierz
6. Oświadczenie pacjenta zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 21.12.2006
7. DOKUMENT UBEZPIECZENIA

DODATKOWO DLA PACJENTÓW KARMIONYCH DOJELITOWO DIETĄ PRZEMYSŁOWĄ PROSZĘ DOŁĄCZYĆ

Kartę kwalifikacji do żywienia - pobierz
Ocenę stanu odżywiania SGA lub NRS2002 - pobierz: 1 2
Ocena w Skali Glasgow - pobierz