Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Palium Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. "Rozwój Palium zp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej i świadczenia e-usług medycznych".

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną Palium sp. z o.o. mieszkańcom powiatów: płońskiego, sierpeckiego, ciechanowskiego i pułtuskiego poprzez informatyzację oraz wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcją transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

Cel główny projektu stanowi bezpośrednią odpowiedź na ogromne tempo rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwiają sprawną obsługę stale narastającej ilości informacji, przy wciąż zwiększających się wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, stabilności i wydajności systemów, przy uwzględnieniu potrzeb odbiorców usług publicznych dotyczących świadczeń zdrowotnych. Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych projektu. Cele szczegółowe projektu 1. Poprawa jakości usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców powiatów: płońskiego, sierpeckiego, ciechanowskiego i pułtuskiego poprzez wdrożenie w placówce Palium sp. z o.o. rozwiązań opartych na zaawansowanej TIK. 2. Poprawa dostępności do usług publicznych w powiatach: płońskim, sierpeckim, ciechanowskim i pułtuskim oraz województwie mazowieckim poprzez wdrożenie usług on-line w placówce Palium sp. z o.o. 3. Zwiększenie efektywności realizacji procesów związanych ze świadczeniem usług w placówce Palium sp. z o.o. poprzez wdrożenie usług on-line optymalizujących współpracę z placówkami partnerskimi, celem oferowania kompleksowej usługi medycznej. Cele przedmiotowego projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące wskaźniki: 1. wskaźniki rezultatu: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja- Wartość bazowa -0, Wartość docelowa- 8, Weryfikacja osiągnięcia wskaźnika produktu zostanie dokonana na podstawie: Protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących wdrożenia usług; Końcowych protokołów odbioru wdrożenia usługi; Faktur VAT dotyczących wdrożenia usług oraz Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 2. Przestrzeń dyskowa serwerowni: Wartość bazowa -0, Wartość docelowa- 3, (Przestrzeń liczona w terabajtach) Weryfikacja osiągnięcia wskaźnika produktu zostanie dokonana na podstawie: Faktur VAT zakupu infrastruktury serwerowej; Protokołu odbioru ze specyfikacją techniczną. 3. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych - Wartość bazowa -0, Wartość docelowa- 1, Weryfikacja osiągnięcia wskaźnika rezultatu zostanie dokonana na podstawie: Umowa współpracy, Wydruk z systemu obrazujący zakres procesów realizowanych z podmiotem. Cel główny projektu przyczyni się w sposób bezpośredni do realizacji celu głównego RPO WM na lata 2014- 2020: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, poprzez zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK przez placówkę medyczną Palium, w celu świadczenia usług zdrowotnych. Przedmiotowy projekt wpisuje się bezpośrednio w Cel tematyczny 2 „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych” Strategii Rozwoju Kraju 2020 poprzez wdrożenie e-usług w zakresie służby zdrowia oraz zintegrowanie procesów biznesowych partnerów zaangażowanych w świadczenie usług on-line, co spowoduje zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK. Przedmiotowy projekt jest w pełni zgodny z celami i uzasadnieniem Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E- usługi”: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych. Poprzez wdrożenie e-usług w placówce Palium sp. z o.o. nastąpi rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, obejmującym interakcję transakcyjną, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy. Cele projektu stanowią odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonej analizy interesariuszy projektu oraz problemy zawarte w następujących dokumentach: Strategia Europa 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Strategia Sprawne Państwo 2020, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 roku oraz Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze. Wnioskodawca posiada aktualnie kontrakty z NFZ (nr kontraktu z NFZ: 07-00-02353-15-08/06/(07R-S-70132- 14-01-2012-2016/15)). Konieczność realizacji projektu wynika w potrzeb osób bezpośrednio zainteresowanych rezultatami projektu czyli kluczowych interesariuszy. W wyniku wnikliwie dokonanej identyfikacji grup interesariuszy (osób bezpośrednio zainteresowanych rezultatami projektu) wykazano, iż przedmiotowymi grupami będą: pacjenci, pracownicy placówki, właściciele, płatnicy, instytucje rządowe, konkurenci. Przeprowadzona analiza potrzeb interesariuszy wykazała, iż do potrzeb kluczowej grupy odbiorców – pacjentów należą: 1) poprawa stanu zdrowia, 2) zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do usług on-line w obszarze zdrowia, 3) poprawa jakości świadczeń zdrowotnych, 4) oszczędność czasu, 5) prostsza obsługa administracyjna, 6) bezpieczeństwo poufnych informacji. Podziału interesariuszy dokonano w oparciu o analizę zakresu oraz sposobów oddziaływania efektów realizacji projektu: 1. Pacjenci - głównymi odbiorcami usług medycznych świadczonych przez Wnioskodawcę są mieszkańcy województwa mazowieckiego, a konkretnie powiatów płońskiego, pułtuskiego, ciechanowskiego i sierpeckiego (wchodzą one w skład podregionu ciechanowsko- płockiego). Do kluczowych potrzeb bezpośrednich odbiorców projektu – pacjentów zaliczono: poprawę stanu zdrowia; zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia; poprawę jakości świadczeń zdrowotnych; oszczędność czasu; ułatwienie obsługi administracyjnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa poufnych informacji. W wyniku realizacji projektu zostaną zaspokojone kluczowe potrzeby i oczekiwania pacjentów, a tym samym osiągnięte cele projektu. Funkcje wdrożonego systemu w odpowiedzi na główne potrzeby pacjentów: a) Poprawa stanu zdrowia - Efektem wprowadzenia systemu będzie wzrost liczby pacjentów świadomie zaangażowanych w proces leczenia. Rozwiązania, które zostaną zaimplementowane w ramach projektu spowodują wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów poprzez dostęp do własnej historii leczenia, historii chorób, zastosowanych procedurach medycznych oraz przepisanych lekach. Wprowadzenie systemu i integracja z „platformą elektroniczną gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” potencjalnie zwiększy wykrywalność chorób ze względu na fakt, iż usługobiorcy będą częściej uczestniczyć w badaniach profilaktycznych ze względu na poprawę dostępności oraz jakości usług. b) Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia - Optymalizacja procesów biznesowych przychodni bezpośrednio przyspieszy zdolność do reagowania na zagrożenia dla zdrowia pacjenta. Funkcje związane z walidacją danych zredukują ryzyko wystąpienia błędów i pomyłek przy wprowadzaniu danych o pacjencie, integracja z systemem eWUŚ pozwoli na automatyzacje uzupełniania danych o pacjencie. Automatyczna weryfikacja ubezpieczenia przyspieszy procesy świadczenia usług. Łatwy dostęp do elektronicznych danych historycznych o zdrowiu pacjenta (np. informacje o alergiach i zażywanych wcześniej lekach) zredukuje ryzyko zagrożenia zdrowia wynikającego np. z przepisania lekarstw, na które pacjent jest uczulony, bądź takich których nie powinno się łączyć z innymi lekami. Zwiększenie dostępności do historii zdrowia i chorób poprawi skuteczność identyfikacji chorób. c) Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych i usług uzupełniających - Standaryzacja procedur (wywiad – badania przedmiotowe – badania laboratoryjne i diagnostyczne – skierowania – leki i zalecania – wykonane procedury medyczne – rozpoznanie główne i uzupełniające) w ramach świadczenia usług na rzecz zdrowia pacjenta poprawi jakość tworzonej dokumentacji. W efekcie usługi realizowane w ramach ochrony zdrowia będą realizowane za każdym razem w sposób kompleksowy. Oprócz tego możliwość elektronicznego eksportowania historii zdrowia i leczenia pacjentów wpłynie na jakość świadczeń zdrowotnych. Docelowo lekarze będą mieli pełny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta. Bezpośrednio poprawi to również skuteczność leczenia. Udostępnienie danych o wolnych terminach pozwoli na dopasowanie wizyty zgodnie z możliwościami pacjenta. Na poprawę jakości świadczeń ma również znaczny wpływ reorganizacja procesów biznesowych przychodni, której efektem będzie redukcja błędów i pomyłek wynikająca m.in. z ręcznego wprowadzania danych o pacjencie, dublowania procedur – dwukrotnego przepisywania tych samych informacji, czy też niepoprawnego wprowadzania danych. d) Oszczędność czasu - Przedmiotowe rozwiązanie będzie implementować szereg funkcji redukujących czasochłonność i pracochłonność procesów związanych z obsługą pacjenta. W ramach systemu e-rejestracji pacjent będzie mógł przy wykorzystaniu platformy internetowej dokonać samodzielnej rejestracji, będzie on posiadać wgląd do informacji o wolnych terminach poszczególnych lekarzy i gabinetów. Wsparcie procesów rejestracyjnych przez system oraz automatyczne aktualizowanie wszelkich zmian przyspieszy procedury rejestracji pacjenta. Automatyczna możliwość sprawdzenia ubezpieczenia pacjenta w systemie eWUŚ zautomatyzuje proces weryfikacji ubezpieczenia pacjenta. Udogodnienia systemu m.in. autouzupełnianie pól, rejestracja w wielu widokach (z perspektywy listy i terminarza) przyspieszy procesy rejestracji. Standaryzacja procesów w ramach świadczonych usług również przyczyni się do redukcji czasochłonności w efekcie czego pacjent będzie obsłużony szybciej niż dotychczas. e) Łatwiejsza obsługa administracyjna- Ułatwienie obsługi administracyjnej zostanie osiągnięte poprzez redukcje obciążeń dla pacjenta związanych z kontaktami z ochroną zdrowia. Elektroniczna dokumentacja medyczna pozwoli na przekazywanie danych pacjenta innym, upoważnionym przychodniom, bez zaangażowania ze strony personelu przychodni, w której pacjent jest zarejestrowany. System pozwoli również na obsługę kilku rodzajów dokumentów ubezpieczeń – dokumentów elektronicznych eWUŚ, oświadczeń pacjenta, oświadczeń opiekuna, dokumentu RMUA, jak również legitymacji emeryta i rencisty. Funkcje systemu pozwolą również lekarzom na automatyczne dodanie pacjenta do kolejki oczekujących NFZ na karcie rezerwacji. Repozytorium dokumentów (np. upoważnienia, uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia, upoważnienie do odbioru wyników badań), w które system będzie wyposażony, pozwoli na automatyczne generowanie wydruków na potrzeby pacjentów bez potrzeby ich samodzielnego sporządzania przez pacjenta bądź przez personel przychodni. f) Bezpieczeństwo poufnych informacji- do systemu dostęp będzie mieć jedynie personel przychodni oraz sam pacjent. Dostęp do platformy będzie walidowany przez podanie danych o operatorze oraz haśle. Dostęp do określonych lokalizacji będzie zależny od funkcji (statusu) operatora. System będzie monitorować również czas w jakim operator korzysta z systemu oraz operacje jakie wykonał np. usunięcie danych. System zawierać będzie również dane o osobach upoważnionych do wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta. System pozwoli również na monitorowanie ewentualnych naruszeń polityki bezpieczeństwa przez administratora. W ramach uskutecznienia bezpieczeństwa niepowołanego dostępu do danych pacjentów, hasła operatorów będą zmieniane cykliczne dla zapewnienia większego bezpieczeństwa informacji. 2. Pracownicy - do kluczowych potrzeb pracowników przychodni zaliczono: Zwiększenie efektywności pracy; Zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów i pomyłek; Redukcję nadgodzin oraz Poprawę jakości pracy. Funkcje wdrożonego systemu w odpowiedzi na główne potrzeby pracowników placówek Palium: a) Zwiększenie efektywności pracy- system będzie w znacznej mierze standaryzować procedury związane z obsługą pacjentów i świadczeniem usług zdrowotnych. Poprzez integracje z systemem eWUŚ po podaniu numeru PESEL pacjenta dokonane zostanie automatyczne uzupełnienie imienia i nazwiska usługobiorcy. Poprzez przejrzysty terminarz prezentujący godziny zajętości pracownika, gabinetu bądź urządzenia personel będzie mógł w sposób optymalny planować wizyty pacjentów. Automatyzacja czynności związanych z rejestracją i standaryzacją procedur przeprowadzania wywiadów z pacjentem przyspieszy obsługę i w efekcie zwiększy się efektywność pracy personelu. Dostęp do bazy leków Pharmindex wraz z wbudowanym systemem wyszukiwania leków po nazwach handlowych i międzynarodowych zoptymalizuje proces przypisywania leków. b) Zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów i pomyłek- poprzez systemy umożliwiające walidacje wprowadzanych danych np. numeru PESEL, zneutralizowane zostanie zagrożenie związane z wprowadzeniem niepoprawnych informacji o pacjencie. Poprzez implementacje słownika ICD10 zredukowane zostanie ryzyko pomyłek w trakcie rozpoznania. Podobnie w przypadku implementacji słownika ICD9 zmniejszone zostanie ryzyko popełnienia błędów i pomyłek w wykonywanych procedurach. c) redukcja nadgodzin- przejrzysty system rejestracji umożliwi sprawne obsługiwanie pacjentów i zmniejszy w efekcie konieczność pracy w nadgodzinach. Wsparcie procedur rejestracji zintegrowanym terminarzem pozwoli na sprawne świadczenie usług zdrowotnych. Optymalizacja procesów oraz udzielania świadczeń zdrowotnych skróci czas realizacji działań, co w efekcie również wpłynie na redukcje nadgodzin. d) Poprawa jakości pracy- system oparty na technologiach zorientowanych na użytkownika pozwoli na skuteczne i efektywne wykorzystywanie rozwiązań w ramach większości procesów zachodzących w przychodni. System bezpośrednio dopasowany do procedur umożliwi szybką i skuteczną adaptacje personelu do technologii. Potrzeby personelu placówek w zakresie funkcjonalności mają bezpośredni wpływ na jakość procesów świadczenia usług zdrowotnych na rzecz pacjentów. Niezbędna jest adaptacja pracowników do nowego rozwiązania, co zagwarantuje wykorzystanie zasobów systemu w celu poprawy jakości świadczeń usług zdrowotnych na rzecz pacjentów. 3. Właścicielka Palium sp. z o.o. - do jej kluczowych potrzeb zaliczono: poprawę zarządzania przychodnią; poprawę zarządzania personelem oraz poprawę płynności przepływów pieniężnych. a) Poprawa zarządzania przychodnią- system umożliwi menedżerowi generowanie zestawień obłożenia gabinetów, personelu oraz urządzeń. Uskuteczni to procesy planowania. b) Poprawa zarządzania personelem- system umożliwi generowanie zestawień czasu pracy personelu, zestawień aktywności personelu. Poprzez analizę historii dostępu do pomieszczeń system pozwoli na analizę działań pracowników. c) Poprawa płynności przepływów pieniężnych - zostanie uzyskana poprzez optymalizacje procesów na linii przychodnia – płatnik. Rozwiązanie informatyczne pozwoli na szybkie wysyłanie raportów statystycznych dla NFZ będących świadectwem wykonania usługi. Brak błędów i pomyłek w rozliczeniach bezpośrednio wpłynie na poprawę przepływów pieniężnych. System pozwoli na generowanie zestawień dokumentów kasowych, finansowych, fiskalnych. Implementowane rozwiązanie pozwoli na tworzenie zestawień do rozliczeń personelu (rozliczenia procentowe, ryczałtowe, złożone). Oprócz tego system generować będzie zestawienia czasu pracy personelu. System wspierający zarządzanie zwiększy możliwości obsługi pacjentów. Optymalizacja procesów zarządczych poprawi efektywność działań, zmarginalizuje marnotrawstwo czasu i zasobów przychodni. 4. Partnerzy - podmioty, z którymi przychodnia zawiera transakcje, wspólnie oferując kompleksową ofertę dla pacjentów. Oczekiwania partnerów przychodni w kontekście implementacji projektu to poprawa płynności oraz automatyzacja relacji. W wyniku realizacji projektu zostaną zaspokojone potrzeby partnerów, a tym samym osiągnięty cel projektu: a) Poprawa płynności- system pozwoli na wystawianie faktur od razu podczas sprzedaży. Funkcjonalności systemu m.in. obsługa różnych stawek VAT dla usług i towarów oraz automatyczne wyliczanie kwoty netto, a także generowanie dokumentów kasowych przyspieszy procesy wspierające realizacje transakcji, co wpłynie bezpośrednio na poprawę płynności partnerów. b) Automatyzacja relacji - partnerzy realizujący usługi w ramach podwykonawstwa np. zlecenie badań diagnostycznych będą mogli to robić w formie elektronicznej poprzez automatyczne przesłanie informacji do placówki partnera, co jednocześnie zostanie uwidocznione w portalu dedykowanym partnerom. Oprócz tego w ramach portalu partnera jednostka będzie mogła dokonywać wglądu stanów magazynowych partnerów np. w przypadku chęci zakupu materiałów i leków. Konieczność realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań kluczowych interesariuszy projektu, jak również specyfiki oferowanych usług. Placówki medyczne wytwarzają ogromną ilość dokumentacji medycznej dotyczącej obsługiwanych pacjentów. W celu efektywnej realizacji swoich podstawowych zadań jednostki powinny zadbać o właściwe generowanie i zarządzanie taką dokumentacją. Dlatego powinny zostać wyposażone w narzędzia informatyczne, które wsparłyby procesy – zarówno po stronie pacjenta (rejestracja wizyt, dostęp do dokumentacji medycznej), jak i personelu (gabinety lekarskie/pielęgniarskie, administracja, zarządzanie placówką). Stąd pożądane jest przeprowadzenie procesu kompleksowej modernizacji placówek Palium polegającego na jej informatyzacji poprzez implementację zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego. W efekcie pozwoli to wdrożyć elektroniczny system zarządzania dokumentacją medyczną (EDM), który w myśl ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. będzie musiał być zaimplementowany w każdym podmiocie świadczącym usługi medyczne do dnia 1 sierpnia 2017 roku. Specyfika działania placówki ochrony zdrowia determinuje potrzebę posiadania szybkiego wglądu do pełnej informacji medycznej pacjenta oraz jej usystematyzowania, która może zaważyć na efektywności działania, a co się z tym wiąże, ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjentów. Ponadto, przyjęty w 2013 r. przez rząd „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 roku” przewiduje podejmowanie działań w obszarze świadczenia e-usług publicznych, m.in. w zakresie ochrony zdrowia poprzez jej informatyzację. Jednym z takich działań jest prowadzenie i zarządzanie indywidualną dokumentacją medyczną pacjenta czy dokonywanie e-rejestracji. To niezbędny krok w kierunku uproszczenia i przyspieszenia realizacji procedur administracyjnych, a także usprawnienia dostępu do usług świadczonych w ramach działania przychodni. Przeprowadzenie procesu informatyzacji poprawi dostęp dla personelu medycznego i pacjenta do dokumentacji medycznej oraz pozwoli ją usystematyzować. Obecnie, w sytuacji braku systemu wspomagającego zarządzanie, trudno o wysoką efektywność działania placówki. Chęć jej poprawy oraz usprawnienie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych stanowi podstawę realizacji przedmiotowego projektu. Istotą projektu jest wyposażenie placówek ochrony zdrowia Palium w kompleksowy i spójny system informatyczny (sprzęt oraz licencje na oprogramowanie). System, z uwagi na specyfikę organizacyjną placówki oraz różne potrzeby użytkowników związanych z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi podmiotu, będzie obejmować trzy interfejsy webowe – portale: pierwszy będzie przeznaczony dla pacjentów, drugi – dla partnerów (oba będą dostarczać e-usługi), natomiast trzeci dla zarządzających placówką. Wdrożenie systemu przy obecnym stanie posiadanego sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania jest niemożliwe z uwagi na jego niskie parametry techniczne, niewystarczającą liczbę oraz niski poziom zaawansowania technologicznego. Dlatego wdrożenie systemu musi poprzedzać zakup sprzętu komputerowego (o parametrach, co najmniej zgodnych z wymaganiami sprzętowymi instalowanych systemów, z opcjonalną możliwością ich rozbudowy w przyszłości), licencji na oprogramowanie, które pozwolą w pełni wdrożyć system informatyczny oraz usług wspierających efektywne wykorzystanie dwóch wcześniejszych działań. Portale, w szczególności odnoszący się do obsługi pacjentów, będą obejmować określone moduły, które zostaną wdrożone w ramach systemu informatycznego, takie jak: moduły zarządzające elektroniczną dokumentacją medyczną oraz jej archiwizacją, moduły do obsługi menedżerskiej oraz fiskalnej placówki, moduły obsługujące poczekalnię oraz przeznaczony do diagnostyki obrazowej, moduł zarządzający systemem kontroli dostępu oraz moduł rejestrujący czas pracy. System zostanie zogniskowany wokół trzech obszarów odpowiadających potrzebom trzech głównych grup odbiorców, na które projekt będzie mieć wpływ: pacjent, partner oraz kadra zarządzająca placówką. Na potrzeby projektu ww. moduły można połączyć w dwie grupy: moduły medyczne oraz administracyjno-zarządcze. Moduły medyczne odpowiadają za sprawne gromadzenie i dystrybucję wszystkich informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od chwili jego pojawienia się w placówce, aż do zakończenia leczenia. Wspomagają lekarzy w ocenie stanu zdrowia pacjenta, ułatwiają dostęp do danych o stanie zdrowia każdego leczonego pacjenta, drukują wszystkie formularze stosowane w procesie leczenia, zapewniają obowiązkową sprawozdawczość statystyczną dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dla instytucji i ośrodków statystyki medycznej. Usprawniają organizację procesu leczenia. Natomiast moduły administracyjno-zarządcze odpowiadają za gromadzenie i przetwarzanie wszystkich informacji związanych ze zdarzeniami gospodarczymi zachodzącymi w podmiocie leczniczym. Instalowane będą w dziale księgowości, kadr i innych działach administracji placówki. Przy ich pomocy prowadzona będzie pełna księgowość i zarządzanie finansami, realizowana jest rachunkowość zarządcza, opracowywane są plany sprzedaży usług medycznych, monitorowane są kontrakty i umowy oraz wpływy z tytułu ich realizacji, prowadzony jest szczegółowy rachunek kosztów działalności bieżącej, wykonywane są też prognozy ekonomiczne. Realizacja projektu obejmie cztery jednostki organizacyjne Wnioskodawcy (zgodnie z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą): przychodnie w Kolczynie 44, 09-213 Kolczyn, w Zaciszu 1, 06-430 Sońsk, Nowym Mieście ul. Apteczna 5 09-120 Nowe Miasto oraz Tąsewach 8 06-120 Tąsewy.
Całkowita wartość projektu : 1 800 018,90 zł