Dom Opieki Medycznej

Dom Opieki Medycznej w Starej Wronie

PALIUM SP Z O.O. prowadzi DOM OPIEKI MEDYCZNEJ i realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą ,,Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Miejsce realizacji zadania Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Starej Wronie gm. Joniec - Głównym celem DOM jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.
-Pacjentami Domu Opieki Medycznej mogą być osoby z postawioną diagnozą choroby/ zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby Dom opieki medycznej będzie funkcjonował dla minimum 16 osób, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły oraz w soboty w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. W razie rezygnacji uczestnika lub wykluczenia ze wsparcia, w celu zapewnienia min. 16 osób kolejny uczestnik jest rekrutowany z listy rezerwowej.
Świadczenia w ramach DOM udzielane są nieodpłatnie. W ramach DOM nie będzie finansowana farmakoterapia. Warunki przyjęcia: Do Domu Opieki Medycznej mogą być zakwalifikowane osoby, które w momencie aplikacji spełniają łącznie następujące kryteria:
1) mają postawioną diagnozę choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej lub średniozaawansowanej choroby;
2) ze względu na chorobę/zespoły otępienne wymagają opieki dziennej;
3) ich stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, ale wymaga dodatkowego wsparcia poza opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczenia w domu opieki medycznej udzielane będą osobom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej, jednakże niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym i/lub pobytu w jednostkach stacjonarnej opieki długoterminowej;
4) zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, tj. będące osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
5) udzieliły świadomej zgody w formie pisemnej na udział w programie
Decyzję o przyjęciu osoby aplikującej do Domu Opieki Medycznej podejmuje zespół terapeutyczny działający w podmiocie prowadzącym DOM na podstawie rozmowy z potencjalnym uczestnikiem, testów psychologicznych, analizy dokumentacji medycznej, wywiadów z rodziną/opiekunami potencjalnych uczestników oraz ich ewentualnej obserwacji stanu psychicznego i fizycznego. W przypadku braku zgodności członków zespołu terapeutycznego o przyjęciu, ostateczna decyzja należy do lekarza specjalisty.1. Otwarcie DOM

413160501_332656746239208_8096945773714155552_n
413191201_633612432132395_7333134117967503870_n
otwarcie DOM 16. 06. 2023_n
otwarcie DOM 16.06.2023 a

2. Terapia zajęciowa

thumbnail_20230620_105643
thumbnail_20230620_111818
thumbnail_terapia zajęciowa

3. Muzykoterapia- spotkania z artystami

pobierz
pobierz (1)
pobierz (2)
pobierz (3)

4. Spotkania integracyjne

pobierz (1)
pobierz (2)
pobierz (4)
pobierz
pobierz (3)
thumbnail_gril 09 2023

5. Spotkanie z dziennikarzem

pobierz
pobierz (1)

Adresy


Stara Wrona
Stara Wrona 19
09-121 Joniec
woj. mazowieckie
tel. 572 321 874