Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu , którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego , a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej ,do których zdeklarowany jest pacjent w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia . Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej i choroby nowotworowej , którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów .

Podstawowym celem Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej jest zapewnienie pacjentowi odpowiedniej opieki i przygotowanie zarówno jego jak i rodziny do samoopieki i samopielęgnacji oraz pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu. Pielęgniarki opiekują się chorymi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20 . W soboty, niedziele i dni wolne tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Adres


Przychodnia w Jońcu
Joniec 51
woj. mazowieckie
tel. (023) 661 60 15

Zgłoszenie pacjenta prosimy kierować do koordynatora Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej pod nr tel. (023) 661 60 15