Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Palium Sp. z o.o. 09-120 Nowe Miasto ul. Główny Rynek 12

DLA PACJENTÓW I OSÓB UPOWAŻNIONYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych skr. RODO) – zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Palium Sp. z o.o. 09-120 Nowe Miasto ul. Główny Rynek 12

2) Niniejszy Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 pkt a,b,c i e oraz art. 9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Palium Sp. z o.o. 09-120 Nowe Miasto ul. Główny Rynek 12 w szczególności w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty, którym administrator Państwa danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wnikających z przepisów prawa, w szczególności prawa w obszarze ochrony zdrowia;
b) podmioty finansujące udzielane Państwu świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Palium Sp. z o.o. 09-120 Nowe Miasto ul. Główny Rynek 12
c) podmioty, którym przekazanie Państwa danych następuje na podstawie Państwa oświadczenia, wniosku lub zgody;
d) podmioty upoważnione na podstawie: decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
e) organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
f) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Palium Sp. z o.o. 09-120 Nowe Miasto ul. Główny Rynek 12 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami handyhülle personalisierenofficial source prawa przez następne 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w który sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych.

6) Państwa dane nie będą profilowane tj. w sposób zautomatyzowany przetwarzane do oceny czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów państwa pracy, sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się z wyjątkiem stanu zdrowia do czego jesteśmy statutowo powołani.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Palium Sp. z o.o. 09-120 Nowe Miasto ul. Główny Rynek 12 przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: wymogiem ustawowym oraz warunkiem korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Palium Sp. z o.o. 09-120 Nowe Miasto ul. Główny Rynek 12 i finansowanych ze środków publicznych.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów tj. świadczeń medycznych.