Warunki przyjęcia w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej

Wymagane dokumenty:

Celem jednostki jest zapewnienie pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla pacjentów obłożnie i przewlekle chorych, przygotowanie chorych i ich rodzin do samoopieki i samopielęgnacji w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością, nie wymagających hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielonej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, do których zdeklarowany jest świadczeniobiorca, na terenie działania, w ramach kontraktu z płatnikiem usług.

- skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową - pobierz
- karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową - pobierz